GEBRUIKSVOORWAARDEN OUDER-APP EN PLATFORM

Versie 1.0

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

a) De Ouder-App: De (mobiele) softwareapplicatie waarmee u online toegang krijgt tot het beveiligde gedeelte van het Platform, inclusief alle upgrades en updates en nieuwe versies.

b) Platform: De beveiligde en afgeschermde omgeving die voor Gebruikers toegankelijk is en waarop de administratie, persoonlijke informatie van kinderen, foto’s, groepsschema’s en andere gegevens kunnen worden ingevoerd, ingezien en waarvan instellingen kunnen worden aangepast, inclusief de daarbij behorende software en alle upgrades, updates en toekomstige versies daarvan.

c) De Software: De Ouder-App en het Platform gezamenlijk, dan wel afzonderlijk.

d) Gebruikerscontent: de door Gebruikers geplaatste content, zoals foto’s, tekst en andere informatie, waaronder tevens begrepen de door de Kinderopvang binnen de Software beschikbaar gestelde content.

e) Partners: Bedrijven waarmee de Kinderopvang een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de kinderopvangdiensten, in het bijzonder inzake de Software. Hieronder wordt in ieder geval expliciet begrepen: Wedaycare B.V. (ontwikkelaar van de Software);

f) De Kinderopvang: De kinderopvangorganisatie waarmee u een overeenkomst heeft gesloten.

g) Ouders: De ouder(s)/verzorger(s) die met de Kinderopvang een overeenkomst hebben/heeft gesloten voor de opvang van (hun) kind(eren).

h) Gebruikers: De Ouders en in incidentele gevallen derden (bijvoorbeeld andere familieleden van de kinderen), doch niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van zowel de Kinderopvang als de betreffende Ouders.

i) Onbevoegde: Iedereen die geen Gebruiker is.

2. Deze voorwaarden

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Software (waaronder begrepen alle updates, uitbreidingen en toekomstige versies). De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voorts ten behoeve van de Kinderopvang en Partners van toepassing op het gebruik van de Software. Partners kunnen rechten ontlenen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door in te loggen op de Software gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden.
 3. De Kinderopvang en Partners zijn gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van de Software op elk moment te wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het Platform of in de Ouder-App zichtbaar zijn. De Kinderopvang raadt u aan om via de Software te controleren of de gebruiksvoorwaarden zijn aangepast. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Software wordt verondersteld dat u de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd.
 4. De gebruiksvoorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tussen u en de Kinderopvang. Uw gebruikslicentie en uw rechten voortvloeiend hieruit vervallen op het moment dat u niet langer een overeenkomst heeft met de Kinderopvang.

3. Gebruik van de Software

 1. Gebruikers verkrijgen uitsluitend een niet-exclusieve, niet overdraagbare, herroepelijke en niet-sublicentieerbare gebruikslicentie om de Software en de Gebruikerscontent te gebruiken gedurende en in het kader van de overeenkomst met de Kinderopvang. Het is verboden om Software, Gebruikerscontent, of andere data of op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze dan ook in ander materiaal te verwerken danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de Software.
 2. De Software is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van De Kinderopvang en de Gebruikers erop toe te zien dat de Software niet door Onbevoegden wordt gebruikt en Onbevoegden ook anderszins geen kennisnemen van inloggegevens, of de Gebruikerscontent;
 3. De Kinderopvang en Partners hebben de inhoud van de Software, waaronder ook de Gebruikerscontent, met de grootst mogelijk zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. De Kinderopvang kan niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de informatie. Veel informatie is afkomstig van anderen, bijvoorbeeld van de Ouders, deze anderen zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 4. De Kinderopvang en Partners spannen zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies en/of beschadiging van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik, en leggen hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 5. De Kinderopvang en Partners zijn gerechtigd de Software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding of compensatie ontstaat. 
 6. De Gebruikers zorgen ervoor dat de gegevens die zij via de Software verstrekken volledig, juist en actueel zijn en onthouden zich van ongepaste of onbehoorlijke uitingen op de bijbehorende communicatiekanalen. 
 7. Het staat de Kinderopvang en Partners vrij om te allen tijde wijzigingen en verbeteringen in de Software aan te brengen. 
 8. De Gebruikers zorgen voor het degelijk, veilig en snel functioneren van de Software op moderne apparatuur, dit wil zeggen toestellen met een officiële, niet-gemodificeerde en recente versie van de besturingssystemen waarop de Software wordt aangeboden. De Kinderopvang en de Partners zijn nooit verantwoordelijk voor problemen die optreden als gevolg van gebrekkige software, hardware, danwel netwerkverbindingen aan de kant van de Gebruikers. De Kinderopvang zorgt tevens voor kundig gebruik en uitleg aan de Gebruikers van de Software voor het opvolgen van de gebruiksaanwijzingen. 
 9. De Kinderopvang en Partners hebben te allen tijde het recht om Gebruikers en anderen) die misbruik (trachten te) maken van de Software, deze voorwaarden of daarmee samenhangende producten of diensten (waaronder begrepen het ongeoorloofd verder verspreiden van de Software, de Gebruikerscontent, of andere (eventueel persoonlijke of gevoelige) informatie. De Kinderopvang en de Partners kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen daarvan.
 10. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups, indien gewenst. Alle Gebruikerscontent die via de Software wordt uitgewisseld, wordt na beëindiging van de overeenkomsten door de Kinderopvang voor een beperkte periode bewaard, behoudens voor zover anders wordt overeengekomen.

4. Communicatie via de Software

 1. Door middel van de Software kunnen (privé)berichten worden uitgewisseld. U bent gehouden om bij het schrijven daarvan de algemeen bekende normen, waarden en omgangsvormen te hanteren. 
 2. Wijziging of planning van de af- en/of aanwezigheid van uw kind kan doorgegeven worden via de Software. Pas nadat u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat uw verzoek daadwerkelijk is doorgevoerd. 

5. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 1. De Kinderopvang verwerkt in opdracht van de Ouders de Gebruikerscontent die persoonsgegevens kan bevatten. De Kinderopvang handelt bij deze verwerking onder eigen verantwoordelijkheid. De Kinderopvang kan u te allen tijde informeren over categorieën persoonsgegevens die op grond van deze overeenkomst plaatsheeft, de wijze van verwerking en uw rechten hierin.
 2. De Kinderopvang en Partners zorgen voor sterke beveiliging van de gegevens tegen toegang door Onbevoegden en/of andere personen die geen recht, toestemming of noodzaak hebben de gegevens te kunnen benaderen. Van de Gebruikers wordt vertrouwelijkheid en oplettendheid verwacht, waaronder te verstaan geheimhouding van inloggegevens, het niet verder verspreiden of onveilig opslaan van (persoons)gegevens aangetroffen op de Software en het weren van toegang tot de Software door Onbevoegden. Heeft u het vermoeden van een datalek, dan bent u gehouden dit aan de Kinderopvang door te geven.
 3. De Kinderopvang kan de (persoons)gegevens laten verwerken door een van haar Partners en derden, waaronder aanbieders van netwerkinfrastructuur, en sluit hiertoe (sub-)verwerkingsovereenkomsten om een hoog beschermingsniveau te realiseren. Deze nadere verwerkingen zijn nodig voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomsten tussen de Ouders en de Kinderopvang en die tussen de Kinderopvang en Partners met betrekking tot de diensten, bijvoorbeeld voor de werking van de App en de hosting van het Platform. Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden stemt u in met de (sub-)verwerking door Partners en leveranciers van de online infrastructuur.

6. Aansprakelijkheid

 1. Gebruik van de Software is voor eigen risico. De gebruikslicentie komt zonder enige vorm van garantie. Ofschoon de Kinderopvang met betrekking tot de Software de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet garanderen dat er geen gebreken of andere onvolkomenheden optreden. Het gebruik van de Software en de aanverwante faciliteiten is volledig voor eigen risico. De Kinderopvang, haar bestuurders en de Partners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gebreken of andere onvolkomenheden waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen defecten, malware, misbruik van de Software door derden en/of het verloren gaan van (persoons)gegevens of andere Gebruikerscontent.

7. Recht- en forumkeuze

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Gebruikersvoorwaarden of daarmee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de (contractueel of wettelijk) bevoegde Nederlandse rechter.