Gebruiksvoorwaarden Wedaycare

 1. Definities

  1. In deze gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis: 
   1. App: De (mobiele) softwareapplicatie waarmee je online toegang krijgt tot het beveiligde gedeelte van het Platform, inclusief alle upgrades en updates; 
   2. Platform: De beveiligde en afgeschermde omgeving die voor gebruikers toegankelijk is en waarop de administratie, kindgegevens, foto’s, groep schema’s en andere gegevens en Content kunnen worden ingevoerd, ingezien en instellingen kunnen worden aangepast. Inclusief de software en alle upgrades en updates daarvan.
   3. De Software: de App en het Platform gezamenlijk, dan wel afzonderlijk.
   4. Content: De door WDC binnen de software beschikbaar gemaakte content. 
   5. Gebruikerscontent: de door Gebruikers geplaatste content, zoals foto’s, tekst en andere informatie.
   6. WDC: Wedaycare B.V.
   7. De KOO: De kinderopvangorganisatie die met Wedaycare B.V. een overeenkomst heeft gesloten;
   8. Ouders: de ouder(s)/verzorger(s) die met de KOO een overeenkomst hebben/heeft gesloten voor de opvang van (hun) kind(eren);
   9. Gebruikers: De KOO, de Ouders en in incidentele gevallen derden (bijvoorbeeld andere familieleden van de kinderen), doch niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van zowel de KOO als de betreffende Ouders.
   10. Onbevoegde: iedereen die geen Gebruiker is.
 1. Deze voorwaarden

  1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen u en WDC. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
  2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voorts ten behoeve van WDC van toepassing op het gebruik van de Software. Door Software te installeren wordt er een overeenkomst gesloten met WDC en bent u akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden.
  3. WDC is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van Wedaycare op elk moment te wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het Platform of in de App zichtbaar zijn. WDC raadt de KOO aan om via de Software te controleren of de gebruiksvoorwaarden zijn aangepast. Indien de KOO na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Software wordt verondersteld dat de KOO de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd
 2. Gebruik van de Software

  1. De Software is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers. Het is de verantwoordelijkheid van de KOO erop toe te zien dat de Software niet door Onbevoegden wordt gebruikt en Onbevoegden ook anderszins geen kennis nemen van de Content of de Gebruikerscontent;
  2. WDC heeft de inhoud van de Software, waaronder ook de Content, met de grootst mogelijk zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. WDC kan niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de informatie. Veel informatie, waaronder de Gebruikerscontent, is afkomstig van anderen, bijvoorbeeld van de KOO, deze anderen zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Eventuele adviezen van WDC dienen altijd eerst met adviseurs of behandelaars afgestemd te worden, alvorens daaraan gevolg te geven. 
  3. WDC spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies en/of beschadiging van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. WDC legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
  4. WDC is gerechtigd de Software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. WDC streeft ernaar de Software meer dan 99% van de tijd online te houden, en onderbreking voor onderhoud zoveel mogelijk in te lassen op momenten die buiten de reguliere tijden van kinderopvang vallen. 
  5. De KOO staat ervoor in dat alle gegevens die ouders en medewerkers via de Software verstrekken volledig, juist en actueel zijn en dat de Software uitsluitend voor de KOO en haar gebruikers in overeenstemming met de overeenkomst zal worden gebruikt. 
  6. De KOO is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de Gebruikerscontent en andere informatie en garandeert dat het gebruik van de Software niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving danwel anderszins onrechtmatig is. 
  7. Het staat WDC vrij om ten allen tijde wijzigingen en verbeteringen in de Software aan te brengen. Om gebruik te kunnen maken van de Software verstrekt WDC een autorisatie. WDC is gerechtigd het autorisatiemiddel te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Software. 
  8. WDC biedt consultatie op afstand of op locatie van de KOO met inachtneming van de in de overeenkomst afgesproken tarieven, en binnen de overeen te komen termijn. WDC staat niet in voor tekortkomingen ten gevolge van technische assistentie door derde partijen.
  9. WDC zorgt voor het verhelpen van mankementen en het degelijk, veilig en snel functioneren van de Software op moderne apparatuur, dit wil zeggen toestellen met een officiële, niet-gemodificeerde en recente versie van de besturingssystemen waarop de Software wordt aangeboden. WDC is nooit verantwoordelijk voor problemen die optreden als gevolg van gebrekkige software, hardware, danwel netwerkverbindingen aan de kant van de eindgebruikers. De KOO is verantwoordelijk voor kundig gebruik en uitleg aan de eindgebruikers van de software. De KOO vrijwaart WDC voor aanspraken van Gebruikers en andere derden in verband met het niet functioneren van de Software, de schade die hierdoor ontstaat en de schade die ontstaat in verband met verkeerd gebruik door Gebruikers waarmee de KOO gecontracteerd heeft.
  10. Het staat WDC ten alle tijde vrij om Gebruikers die misbruik (trachten te) maken van de Software, deze overeenkomst of daarmee samenhangende producten of diensten direct en onaangekondigd te weren van de Software. WDC is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
  11. Mocht WDC niet langer in staat zijn de continuïteit van de clouddiensten te garanderen, dan zorgt WDC ervoor dat belangrijke data van de KOO beschikbaar blijft in porteerbare vorm. Voorts notificeert WDC de KOO zo snel mogelijk over voorzienbare problemen in de continuïteit en beveiliging. WDC biedt geen garantie voor de integriteit van de gegevens en is niet aansprakelijk bij calamiteiten, overmacht, of insolvabiliteit.
 3. Intellectuele eigendomsrechten 

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief (maar niet beperkt tot) auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Software, waaronder begrepen de teksten, vormgeving, beeldmateriaal en software, berusten bij WDC of haar licentiegevers.
  2. De KOO verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk en niet- sub-licentieerbaar recht om de Software en de Content voor de eigen organisatie, haar medewerkers, de Ouders en andere Gebruikers te gebruiken in het kader van deze overeenkomst. De KOO is niet gerechtigd de Content, Gebruikerscontent of andere  informatie op de Software op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze dan ook in ander materiaal te verwerken danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de Software.
 4. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

  1. WDC verwerkt in opdracht van de KOO persoonsgegevens. WDC handelt bij deze verwerking onder de verantwoordelijkheid van de KOO. 
  2. WDC verwerkt namens de KOO gegevens, waaronder persoonsgegevens, die kunnen worden ingevoerd door de Gebruikers van de Software. Over deze verwerking wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. De categorieën persoonsgegevens en details van gegevensverwerking staan uitgewerkt in de Privacyverklaring van WDC, te vinden op de website van WDC. 
  3. WDC en de KOO brengen hun personeel op de hoogte van de verhoogde standaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van kinderen, zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De KOO zorgt voor toestemming namens de ouders/verzorgers voor de verwerking van de persoonsgegevens van de kinderen, waaronder bijvoorbeeld het versturen, delen, of uploaden van de naam, geboortedatum, of foto van het kind.
  4. WDC kan de (persoons)gegevens laten verwerken door een van haar partners, waaronder KidsVision en aanbieders van netwerkinfrastructuur, en sluit hiertoe (sub-) verwerkingsovereenkomsten om een hoog beschermingsniveau te realiseren. Deze nadere verwerkingen zijn nodig voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomsten tussen WDC en KOO en die tussen WDC en de ouders met betrekking tot de diensten, bijvoorbeeld voor de werking van de App en de hosting van het Platform. 
  5. WDC is gerechtigd om op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de door de KOO ingevoerde gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om de KOO content op maat te kunnen aanbieden. WDC kan in dat kader trefwoorden (waaronder tags en labels) aan de door de KOO verstrekte informatie, waaronder dus ook de geanonimiseerde persoonsgegevens, koppelen. Aan de hand van deze trefwoorden en de geanonimiseerde persoonsgegevens kan de software content ordenen en selecteren.
 5. Aansprakelijkheid 

  1. Ofschoon WDC met betrekking tot de Software de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet garanderen dat er geen gebreken of andere onvolkomenheden optreden. Het gebruik van de Software is volledig voor eigen risico. WDC (en haar bestuurders) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gebreken of andere onvolkomenheden waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen defecten, virussen, misbruik van de Software door derden en/of het verloren gaan van (persoons)gegevens of andere Content. 
  2. WDC kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade wegens een duidelijk toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door WDC. De totale aansprakelijkheid van WDC kan nimmer méér bedragen dan het door WDC gefactureerde bedrag met een minimum van €50,-, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Iedere aansprakelijkheid van WDC voor verder directe en indirecte schade en gevolgschade, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 6. Recht- en forumkeuze

  1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
  2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of daarmee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam.